Onderzoek en behandeling

Na aanmelding van het kind verloopt de behandeling als volgt:

Intake

In dit gesprek met ouders en/of verzorgers wordt er voornamelijk naar de voorgeschiedenis van het kind gevraagd en de reden van aanmelding. Hierbij wordt de hulpvraag geformuleerd met de bijbehorende ernstscore.

Onderzoek en/of observatie

Indien mogelijk worden er gestandaardiseerde testen/vragenlijsten afgenomen om de spraaktaalontwikkeling, mondgedrag, communicatievaardigheden in kaart te brengen. Mocht dit nog niet mogelijk zijn wordt er voornamelijk door middel van observatie een beeld verkregen van het kind. De onderzoeksgegevens worden vastgelegd in een behandelplan/verslag welke wordt gerapporteerd aan de verwijzer.

Behandelplan

Op basis van de verkregen gegevens wordt er een behandelplan met SMART doelen opgesteld. Dit behandelplan wordt met ouders en/of verzorgers besproken en samen wordt er een evaluatiemoment gepland.

Behandelperiode en evaluatie

Tijdens de behandelperiode wordt er behandeld conform de SMART doelen uit het behandelplan. Met toestemming van de ouders wordt er regelmatig contact opgenomen met andere betrokkenen van het kind, zoals de peuterspeelzaal/school en verwijzer. Dit om de voortgang van de behandeling te overleggen en eventueel de behandeldoelen bij te stellen. Aan het einde van de behandelperiode wordt er een evaluatie gepland zodat het kind thuis het geleerde kan blijven oefenen en toepassen.

Afronding

Indien een evaluatie gewenst is zal deze worden gepland en hierin zal worden geëvalueerd of de opgestelde doelen zijn behaald. Als resultaten behaald zijn wordt de behandeling afgerond.

Daarnaast is het mogelijk dat er een vervolgbehandeling komt, of dat het kind wordt doorverwezen naar een andere behandelaar.

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is er een nauwe samenwerking met de andere disciplines van kinderpraktijk Sam-Sam. Indien nodig vinden onderzoek en/of behandeling plaats in samenwerking met een van deze disciplines.